2019-11-28: Testületi ülés

1. Javaslat a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az elsõ lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a képviselõ-testület egyes hatásköreinek átruházásával összefüggõ önkormányzati rendeletek módosítására

4. Javaslat a beruházási adókedvezménnyel, adóalap mentességgel kapcsolatos határozat határidõ módosítására

5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi rendezvénytervére

7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ 2019. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

8. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint az „Ezüsthíd Gondozóház és az „Ezüsthíd" Idõsek Otthona Házirendjének módosítására

10. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelõ Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

11. Javaslat a kirakodó vásár szervezésének pályázati kiírására

12. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására

13. Javaslat hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos döntésekre

14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ 2017. és 2018. évben végzett tevékenységérõl

15. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

16. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és  térségében

17. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása

Egyebek, kérdések, felszólalások, az ülés bezárása