2013-11-28: Testületi ülés

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet járóbeteg szakellátás és alapellátás, valamint a Fiziko-, és Balneoterápiás Részleg módosított házirendjeinek jóváhagyására

9. Javaslat Tiszaújváros 2014. évi rendezvénytervére

10. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ kistelepülések könyvtári ellátásában történõ közremûködésére, az intézmény Alapító Okiratának módosítására

11. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2014. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

12. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

13. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ 2011. és 2012. évben végzett tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására és az intézmény mûködésével kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Beszámoló Tiszaújváros tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat a települési hulladékgazdálkodási tervrõl szóló 29/2004. (VIII.31.) rendelet hatályon kívül helyezésére

4. Javaslat a települési folyékony hulladék összegyûjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

3. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló 20/2002. (IX.06.) rendelet módosítására

7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítõ tiszaújvárosi sportegyesületekben sportolók 2013. évi sportteljesítményének elismerésére

1. Javaslat egyes helyi adórendeletek módosítására

15. Beszámoló a 2013. évi kéményseprõ-ipari közszolgáltatási feladatok ellátásáról

16. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében

17. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitása