2013-08-29: Testületi ülés

1. Javaslat a közterületek használatának rendjérõl szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet és Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet és a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. energetikai pályázatának támogatására

9. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

5. Javaslat közneveléssel kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet mûködésével kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a Zawierciei Járási Hivatallal kötött regionális együttmûködésre vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ "Esély" Napközi Otthon Szakmai Programjának és az ellátottakkal kötendõ megállapodás tervezet módosítására

10. Javaslat ingatlanok belterületbe vonásával összefüggõ megállapodás módosításának jóváhagyására

11. Javaslat kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályázat elbírálására

12. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodási helyzetérõl, a pénzügyi terv 2013. I. féléves végrehajtásáról

13. Beszámoló a kiemelt sportágak 2012. évi támogatásának felhasználásáról

14. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. és 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységérõl

15. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

16. Javaslat az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok épületeinek külsõ fali hõszigetelésére irányuló megvalósítási program határidejének módosítására

Az ülés megnyitás TV felvétele